Ogólne Zasady i Warunki
Wydruk Ogólnych Zasad i Warunków

Ogólne zasady i warunki korzystania z portalu CampGo.com

Uwagi wstępne

Następujące przepisy regulują relacje pomiędzy użytkownikiem (w dalszej części: "ty") a CampGo GmbH, Birlenbacher Straße 18, 57078 Siegen, Niemcy (w dalszej części: "my").

Korzystając z naszej platformy, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH"). O ile nie uzgodniono inaczej, włączenie warunków własnych użytkownika jest wykluczone.

  1. Stosunek prawny pomiędzy użytkownikiem a CampGo GmbH i dostawcą usług

1.1.  Umowa z agencją
O ile nie wskazano inaczej, działamy jako pośrednik w zakresie zakwaterowania, aranżacji, wycieczek i ubezpieczeń oferowanych na naszym portalu (dalej: "usługi"). Niniejsze OWH mają zastosowanie wyłącznie do umowy maklerskiej zawartej między Klientem a nami. Nasze zobowiązania ograniczają się do usług mediacyjnych. Pod tym względem posiadamy jedynie status biura podróży, o ile nie wskazano inaczej. W szczególności nie organizujemy własnych wyjazdów w rozumieniu §§ 651a i nast. BGB ani nie świadczymy innych usług pośrednictwa, o ile nie wskazano inaczej. Prawidłowe wykonanie usługi pośrednictwa jako takiej nie stanowi części zobowiązań umownych. Wyjątki istnieją tylko w zakresie regulowanym w sekcji 5.

Jeśli istnieje możliwość podania specjalnych życzeń podczas procesu rezerwacji, są one zawsze niewiążące. Przekażemy je dostawcy usług, ale nie możemy zagwarantować, że te życzenia zostaną spełnione.

1.2.  Umowa główna
Umowa dotycząca usługi głównej (umowa o podróż, umowa transportowa, umowa najmu, umowa ubezpieczeniowa) jest zawierana pomiędzy Państwem a usługodawcą (organizatorem wycieczek, kempingiem, ubezpieczycielem, wypożyczalnią samochodów, zakwaterowaniem; dalej: "usługodawca"). Wiadomość wysłana przez nas po zapytaniu ofertowym jest jedynie podsumowaniem i potwierdzeniem otrzymania wiążącego zapytania ofertowego. Stosunek umowny dotyczący usługi głównej regulowany jest przez Ogólne Warunki Handlowe (również: Warunki Przewozu / Warunki Ubezpieczenia). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami, ponieważ zawierają one informacje istotne dla umowy (np. dotyczące płatności, zmiany rezerwacji, anulowania rezerwacji, przepisów o odpowiedzialności itp.)

  1. Ogólne zasady i warunki mediacji w zakresie usług turystycznych

2.1. Sprawdzanie i korygowanie danych dotyczących rezerwacji

Przed dokonaniem rezerwacji należy sprawdzić poprawność wszystkich danych. Wnioski o dokonanie zmian mogą wiązać się ze znacznymi dodatkowymi kosztami dla usługodawcy (punkt 2.5 - Ogólne warunki ponownego rezerwowania i anulowania rezerwacji).

Prosimy również o niezwłoczne sprawdzenie danych podanych w potwierdzeniu rezerwacji pod kątem poprawności i kompletności oraz o niezwłoczne poinformowanie nas, najpóźniej jednak w ciągu 24 godzin po dokonaniu rezerwacji, o ewentualnych odstępstwach od zapytania o rezerwacj?.

2.2. Cena za podróż

Należy pamiętać, że niektóre dodatkowe podatki mogą być nakładane przez władze lokalne, np. podatek turystyczny, i są płatne lokalnie. Te dodatkowe podatki, jeżli takie istnieją, nie są wliczone w cenę.

Z wyjątkiem rezerwacji, która obejmuje dodatkowe usługi, podane ceny obejmują wyłącznie noclegi.

Ceny te nie obejmują w szczególności:

Opłaty manipulacyjne za każdą rezerwację zostaną doliczone do ceny podróży. Po zakończeniu rezerwacji kody promocyjne nie mogą być już brane pod uwagę.

2.3. Pobieranie opłat za podróż

Przetwarzanie płatności jest realizowane przez nas w imieniu dostawcy usług. Warunki płatności (w szczególności od czasu zapadalności) wynikają z ogólnych warunków danego dostawcy usług. W zależności od wybranego sposobu płatności mogą zostać poniesione opłaty podczas dokonywania płatności, które zostaną przedstawione w rezerwacji.

Przyjęte środki płatności są pokazywane w procesie rezerwacji. Jeśli zdecydują się Państwo na płatność kartą kredytową lub polecenie zapłaty, udzielają nam Państwo autoryzacji lub, w przypadku polecenia zapłaty SEPA, upowaśnienia do pobrania należności w imieniu dostawcy usług za pośrednictwem Państwa karty kredytowej, polecenia zapłaty lub w ramach procedury SEPA.

W przypadku zwrotu lub braku wykupu (SEPA) polecenia zapłaty / karty kredytowej, w szczególności również po zgłoszeniu sprzeciwu, nieodwołalnie upoważniają Państwo i polecają swojemu bankowi / instytucji wydającej karty kredytowe niezwłocznie poinformować nas lub zleconą przez nas firmę usługową o swoim aktualnym adresie. Klient zwróci nam wszystkie opłaty (zwrotne opłaty debetowe i informacje adresowe) poniesione w związku z płatnościami, które nie zostały zrealizowane. Nie dotyczy to sytuacji, gdy nie ponoszą Państwo winy za brak realizacji wykupu. Zakup za pośrednictwem naszego dostawcy płatności Stripe (a) Obsługa kart kredytowych odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe, 8th St STE 100, San Francisco, CA 94110-2043, USA, któremu przekazujemy informacje o zamówieniu, w tym imię i nazwisko, adres, numer konta, kod banku, numer karty kredytowej, kwotę faktury, walutę i numer transakcji. Dane te są przekazywane wyłącznie w celu realizacji płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Ltd. Dalsze informacje na temat ochrony danych przez Stripe można znaleźć pod adresem URL https://stripe.com/de/privacy#translation. Dane kart kredytowych nie są przechowywane na naszej stronie internetowej. (b) Obsługa płatności SOFORT Überweisung odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych Stripe (patrz karta kredytowa) oraz dodatkowo SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium. W tym procesie przekazywane są firmie SOFORT GmbH dane niezbędne do realizacji płatności (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, dane konta), jak również dane dotyczące zamówienia. Dalsze informacje na temat ochrony danych przez dostawcę usług płatniczych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy SOFORT GmbH pod następującym linkiem: https://www.sofort.com/payment/wizard/getCmsContent/data_protection/DE/0/de. (c) Płatność Giropay jest realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe (patrz karta kredytowa) oraz dodatkowo za pośrednictwem Giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main. W tym procesie dane niezbędne do realizacji płatności (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, dane konta), jak również dane dotyczące zamówienia są przekazywane do Giropay GmbH. Dalsze informacje na temat ochrony danych dostawcy usług płatniczych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy Giropay GmbH pod następującym linkiem: https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/

2.4. Prawo do wycofania się z umowy

Niniejszym wyraźnie zaznaczamy, że pośrednictwo w świadczeniu usług turystycznych zgodnie z § 312 b ust. 2 pkt. 5 BGB nie podlega ustawie o sprzedaży na odległość. Oznacza to, że nie masz prawa do odwołania lub powrotu w tym zakresie. Zgodnie z §312 b nr 6 BGB prawo do anulowania rezerwacji nie ma zastosowania do usług wypożyczenia turystycznego/ wycieczek pakietowych po potwierdzeniu rezerwacji.

  1. Szczególne zasady rezerwacji zakwaterowania

3.1. Potwierdzenie rezerwacji i dokumenty

Potwierdzenie rezerwacji jest wyświetlane na ekranie monitoru natychmiast po jej zakończeniu i może być natychmiast wydrukowane. Zazwyczaj otrzymuje się również elektroniczne potwierdzenie rezerwacji pocztą elektroniczną. Szczególne życzenia wykraczające poza treść naszego opisu internetowego są jedynie niewiążącymi życzeniami klientów, o ile nie są one wyraźnie uznane za wiążące usługi turystyczne.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji w ciągu 72 godzin po potwierdzeniu rezerwacji, jeśli okaże się, że zarezerwowany Kemping/zakwaterowanie nie jest dostępne. W tym przypadku poinformujemy Państwa o tym fakcie i zaproponujemy Państwu alternatywę. W przypadku odrzucenia alternatywy, rezerwacja zostanie bezpłatnie anulowana, a zapłacone kwoty zostaną zwrócone w całości.

W zależności od usługodawcy, dodatkowe dokumenty mogą być wysyłane pocztą lub pocztą elektroniczną. Jeśli tak nie jest, prosimy o skorzystanie z numeru rezerwacji lub potwierdzenia, który zostaą podany podczas rezerwacji.

O szczegółach dotyczących opcji anulowania i zmiany (terminy, opłaty itp.) zostaną Państwo poinformowani w rezerwacji i potwierdzeniu rezerwacji. Zmiana i/lub anulowanie rezerwacji za naszym pośrednictwem jest możliwe wyłącznie zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi dostawcy usług i może być dokonane wyłącznie w formie pisemnej / elektronicznej.

3.2 Rezygnacja / Anulowanie przez klienta / Koszty rezygnacji z podróży

Zmiana zarezerwowanej usługi (w szczególności zmiana rezerwacji, zmiana nazwiska i anulowanie) jest zasadniczo możliwa tylko poprzez anulowanie i zarezerwowanie nowej usługi. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe tylko wtedy, gdy dany usługodawca wyraźnie przewidział to w swoich warunkach umownych. W przypadku zmiany rezerwacji lub zmiany, oprócz ewentualnej nowej ceny podróży, naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 30 euro za każdą zmianę. Zapytania można kierować wyłącznie na adres reservations@campgo.com. Po sprawdzeniu i w zależności od dostępności, zmiana rezerwacji / zmiany zostaną potwierdzone pisemnie przez e-mail. Warunki rezygnacji obowiązują tylko w przypadku rezerwacji noclegów bezpośrednio w CampGo. Jeśli zarezerwowałeś zakwaterowanie u jednego z naszych partnerów turystycznych, obowiązują warunki i postanowienia organizatora. Zostaną one wyświetlone podczas procesu rezerwacji. Zasady anulowania rezerwacji w CampGo: Bezpłatne anulowanie rezerwacji do 31.12.2021 przy rezerwacji na 2022 rok

Do 60. dnia przed dniem wyjazdu, zaliczka zostanie zatrzymana.

Od 59. do 30. dnia przed dniem wyjazdu 25 % ceny podróży

Od 29. do 15. dnia przed dniem wyjazdu 50 % ceny podróży

Od 14. do 8. dnia przed dniem wyjazdu 75 % ceny podróży

Od 7 dnia do dnia wyjazdu 100 % ceny podróży W dniu wyjazdu lub później pełna kwota podróży

3.3. Reklamacje

Wyświetlana przez nas klasyfikacja kempingu odpowiada informacjom podanym przez usługodawcę. Decydujący dla rezerwacji jest opis strony internetowej Twojego dostawcy usług.

Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy najmu muszą być zgłaszane przez klienta niezwłocznie na miejscu, w recepcji kempingu lub u usługodawcy.  Po powrocie do domu klient może złożyć pisemną reklamację do Organizatora w terminie do piętnastu (15) dni od zakończenia urlopu (data stempla pocztowego/wysłania E maila). Po tym okresie i/lub jeżei kemping lub usługodawca nie zostaną poinformowany bezpośrednio przez klienta na miejscu, żadna skarga nie zostanie rozpatrzona.

  1. Informacje na temat przepisów paszportowych, wizowych, dewizowych i zdrowotnych

Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich przepisów paszportowych, wizowych, walutowych, opłat drogowych, celnych i/lub zdrowotnych w kraju docelowym. Dlatego też zalecamy jak najwcześniejsze uzyskanie informacji na ten temat w autoryzowanych agencjach (konsulatach, ambasadach itp.). Dotyczy to również krajów, przez które podróżuje się podczas podróży.

  1. Odpowiedzialność i przedawnienie

W odniesieniu do poszczególnych szczegółów i warunków świadczonych usług pośrednictwa udzielamy wyłącznie informacji od dostawcy usług. Nie sprawdzamy poprawności i aktualności. To samo dotyczy wszystkich informacji dostarczanych przez inne osoby trzecie, które są wymienione na tej stronie.

Nasza odpowiedzialność za szkody wynikające z umowy agencyjnej jest wykluczona, jeśli szkoda wynika z lekkiego zaniedbania. Nie dotyczy to przypadku naruszenia zobowiązania, którego wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i/lub na którego przestrzeganie użytkownik może się regularnie powoływać i/lub które ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celu umowy i/lub którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy (tzw. zobowiązanie kardynalne). O ile ponosimy odpowiedzialność merytoryczną, roszczenie odszkodowawcze jest ograniczone do przewidywalnej szkody typowej dla umowy (wartość świadczonej usługi).

Wszelkie roszczenia wobec nas przedawniają się w ciągu jednego roku w odstępstwie od § 195 BGB. Roszczenia o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu pozostają nienaruszone.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności oraz skrócenie terminu przedawnienia (VIII. pkt. 1.-3.) nie mają zastosowania w przypadku naruszenia życia, ciała lub zdrowia, w przypadku rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania naszych pracowników, pomocników lub przedstawicieli ustawowych, jak również w przypadku odpowiedzialności ustawowej bez winy lub w przypadku przejęcia gwarancji.

  1. Ochrona danych osobowych

Organ odpowiedzialny zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych

CampGo GmbH jest, w zakresie przetwarzania danych niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, organem odpowiedzialnym w rozumieniu Federalnej Ustawy o Ochronie Danych.

Przekazywanie, przekazywanie i przechowywanie danych w ramach stosunków umownych

Chcemy zaznaczyć, że mają Państwo prawo do zakazania w przyszłości przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych w związku z niniejszą umową w celach reklamowych lub badania rynku lub opinii poprzez zgłoszenie sprzeciwu; w przypadku wykorzystywania Państwa adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) obowiązuje to bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z taryfami podstawowymi.

Dane, które nam Pa?ństwo podają, wykorzystujemy do świadczenia usług, które nam Państwo zlecili (np. organizowania podróży i usług ubezpieczeniowych).

Państwa dane zostaną przekazane przedsiębiorstwu biorącemu udział w realizacji umowy, o ile jest to niezbędne do świadczenia spoczywających na nas usług. W celu przetwarzania płatności przekazujemy Państwa dane płatnicze dostawcom usług płatniczych.

Odrębne informacje na temat ochrony danych osobowych, które wyjaśniają, jakie dane osobowe mogą być zbierane przez nas lub osoby trzecie i w jakim stopniu, jeśli w ogóle, w wyniku samej wizyty na tej stronie internetowej i w jaki sposób te informacje są wykorzystywane, znajdują się na stronie www.campgo.com/datenschutz.

  1. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do płatności bezgotówkowych

Zapewniamy bezpieczne, nowoczesne procedury przetwarzania płatności bezgotówkowych, np. kartą kredytową.

W ten sposób zapewniamy, że zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie danych jest zgodne z federalną ustawą o ochronie danych osobowych (polityka prywatności).

Nigdy nie poprosimy Cię o przesłanie pełnych danych Twojej karty kredytowej e-mailem, faksem, pocztą lub w inny niezaszyfrowany sposób. Jeśli otrzymasz taką prośbę, zignoruj ją i poinformuj nas o tym  natychmiast. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z niezamówionego przesłania danych karty kredytowej.

  1. Postanowienia końcowe

W przypadku naruszenia określonych tu warunków użytkowania lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia, w szczególności podejrzenia niewłaściwego wykorzystania danych lub postępowania karnego, mamy prawo w każdej chwili wykluczyć Państwa z korzystania z tej strony i/lub usług (tzw. zakaz wirtualnego korzystania z naszej strony).

Wszelkie roszczenia wynikające z istniejącej u nas umowy maklerskiej podlegają prawu niemieckiemu. Nie ma to zastosowania, o ile taki wybór prawa prowadziłby do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu przez prawo państwa, w którym konsument ma miejsce pobytu i od którego, zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), nie może być odstępstw w drodze porozumienia.

Ponadto użytkownik wyraża zgodę na jurysdykcję sądów niemieckich w przypadku sporów wynikających z korzystania z tej strony internetowej lub związanych z korzystaniem z niej. Miejscem jurysdykcji dla sporów pieniężnych wynikających z niniejszej umowy jest Wenden, jeśli użytkownik jest kupcem i umowa stanowi część działalności handlowej, jeśli użytkownik jest osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego lub nie ma ogólnego miejsca jurysdykcji w Republice Federalnej Niemiec i jeśli nie ma wyłącznego miejsca jurysdykcji. Ma to również zastosowanie, jeżeli w chwili wniesienia skargi miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu nie jest znane.

Jeżeli którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie okaże się nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieskuteczność (poszczególne postanowienia) umowy maklerskiej nie powoduje nieskuteczności umowy pośrednictwa. Inwalidztwo (poszczególnych postanowień) umowy pośrednictwa nie skutkuje nieważnością umowy pośrednictwa.

Niniejsze warunki mogą zostać zmienione w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, przy czym przyjmuje się, że zmiany te nie będą miały zastosowania do rezerwacji dokonanych przed tą datą.

  1. Europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów

Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów w sprawach konsumenckich, od 9 stycznia 2016 r. powinno być możliwe rozstrzyganie sporów między konsumentami a przedsiębiorstwami w związku z umowami sprzedaży online lub umowami o świadczenie usług online za pośrednictwem platformy internetowej. Platforma ta zostanie utworzona przez Komisję Europejską i udostępniona za pośrednictwem portalu "Twoja Europa".  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Zgodnie z § 36 VSBG pragniemy zaznaczyć, że nie uczestniczymy w żadnym postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją ds. arbitrału konsumenckiego.

CampGo GmbH, Birlenbacher Straße 18, 57078 Siegen

Tel.: +49 (0) 271 400 399 60

E-Mail: info@campgo.com

Internet: www.campgo.com
Dyrektorzy Zarządzający: Martin Tillmanns, Ivar Mensink

Sąd rejestrowy: Siegen

Numer rejestracyjny: HRB 13003

Numer identyfikacji podatkowej .: DE308506454

Stan: Marzec 2020

Wydruk Ogólnych Zasad i Warunków

  Bezproblemowa i bezpieczna rezerwacja
   Gwarancja niskiej ceny (1)


Proszę czekać. Trwa ładowanie