Ochrona Danych Osobowych

Polityka ochrony prywatności

Dane osobowe (zwane dalej "danymi") będą przetwarzane przez nas tylko w niezbędnym zakresie i w celu zapewnienia funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika obecności w Internecie, łącznie z jego zawartością i oferowanymi tam usługami.

Na mocy art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej tylko "organem ochrony danych"), "przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych, także metodami automatycznej obróbki danych, takimi jak gromadzenie, zapis, porządkowanie, organizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub przekształcanie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostąpnianie w inny sposób, zestawianie lub kompilowanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

W poniższej deklaracji o ochronie danych osobowych informujemy Państwa w szczególności o rodzaju, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, o ile samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decydujemy o celach i sposobach przetwarzania. Ponadto informujemy Państwa w dalszej części o częściach składowych używanych przez nas w celu optymalizacji i podniesienia jakożci użytkowania, o ile osoby trzecie przetwarzają dane na własną odpowiedzialność.

Nasza polityka prywatności ma następującą strukturę:

I. Informacje o nas jako o osobach odpowiedzialnych
II. Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą
III. Informacje na temat przetwarzania danych

I. Informacje o nas jako o osobach odpowiedzialnych

Odpowiedzialnym dostawcą tej strony internetowej w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych jest:

CampGo GmbH
Birlenbacher Straße 18
57078 Siegen
Deutschland/Niemcy

Telefon: +49 (0) 271 387 563 15
Telefax: +49 (0) 2762 400 486
E-Mail: info@campgo.com

Inspektorem ochrony danych osobowych u dostawcy jest:

Martin Tillmanns

II. Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do przetwarzania danych opisanego bardziej szczegółowo poniżej, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo do

Ponadto usługodawca jest zobowiązany do informowania wszystkich odbiorców, którym dane zostały ujawnione przez usługodawcę, o wszelkich korektach lub usunięciu danych lub ograniczeniu ich przetwarzania, które ma miejsce na podstawie art. 16, 17 ust. 1, 18 DSGVO. Obowiązek ten nie ma jednak zastosowania, jeżeli takie powiadomienie jest niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnie dużym wysiłkiem. Niezależnie od tego, użytkownik ma prawo do informacji o tych odbiorcach.

Podobnie, zgodnie z art. 21 organu ochrony danych, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przyszłego przetwarzania dotyczących ich danych, o ile dane te są przetwarzane przez dostarczyciela zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) organu ochrony danych. W szczególności dozwolony jest sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej.

III. Informacje na temat przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie obowiązywać, usunięcie danych nie będzie kolidowało z żadnym prawnym obowiązkiem ich przechowywania, a nastąpnie nie zostaną przekazane żadne inne informacje dotyczące poszczególnych procedur przetwarzania.

Dane serwera

Ze względów technicznych, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej obecności w Internecie, dane są przekazywane do nas lub do naszego dostawcy przestrzeni internetowej przez Państwa przeglądarkę internetową. Te tak zwane pliki dziennika serwera służą do zapisywania między innymi rodzaju i wersji Państwa przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, strony internetowej, z której Państwo korzystacie, daty i godziny odpowiedniego dostępu oraz adresu IP połączenia internetowego, z którego nasza obecność w Internecie jest używana.

Zebrane w ten sposób dane są przechowywane tymczasowo, ale nie razem z innymi danymi o użytkowniku.

Składowanie to odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes leży w poprawie, stabilności, funkcjonalności i bezpieczeństwie naszej obecności w Internecie.

Dane zostaną skasowane ponownie najpóźniej po siedmiu dniach, chyba że konieczne będzie ich dalsze przechowywanie w celach dowodowych. W przeciwnym razie dane są całkowicie lub częściowo wykluczone z usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia zdarzenia.

Cookies

a) Zastosowanie Cookies

Z naszą obecnością w Internecie korzystamy z tzw. cookies. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi lub innymi technologiami zapisu, które są zapisywane w urządzeniu końcowym za pomocą używanej przeglądarki internetowej. Za pośrednictwem tych plików cookie niektóre informacje pochodzące od użytkownika, takie jak dane dotyczące przeglądarki lub lokalizacji lub adres IP, są przetwarzane w indywidualnym zakresie. 

Przetwarzanie to sprawia, że nasza obecność w Internecie jest bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna, ponieważ umożliwia np. odtworzenie naszej obecności w Internecie w różnych językach lub oferowanie funkcji koszyka na zakupy.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, o ile pliki te przetwarzają dane w celu rozpoczęcia lub realizacji umów.

Jeżli przetwarzanie nie służy celowi zainicjowania umowy lub przetwarzania umowy, nasz uzasadniony interes leży w poprawie funkcjonalności naszej obecności w Internecie. Podstawą prawną jest zatem art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Te sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

b) Dostawca zewnętrzny-Cookies

W niektórych przypadkach nasza witryna może również wykorzystywać pliki cookie firm partnerskich, z którymi współpracujemy, do celów reklamowych, analitycznych lub związanych z funkcjonalnością naszej witryny.

Szczegółowe informacje na ten temat, w szczególności cele i podstawa prawna przetwarzania takich plików cookie osób trzecich, znajdują się w następujących informacjach.

c) Opcja usuwania

Możesz zapobiec lub ograniczyć instalację plików cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W każdej chwili można również usunąć już zapisane pliki cookie. Jednak kroki i środki wymagane do tego celu zależą od używanej przeglądarki internetowej. W razie jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej lub skontaktować się z jej producentem lub działem pomocy technicznej. W przypadku tak zwanych Flash Cookies nie można jednak zapobiec ich przetwarzaniu za pomocą ustawień przeglądarki. Zamiast tego, musisz zmienić ustawienia swojego odtwarzacza Flash. Kroki i środki wymagane do tego celu zależą również od używanego programu Flash Player. W razie jakichkolwiek pytań należy również skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji odtwarzacza Flash lub skontaktować się z producentem lub działem pomocy technicznej.

Jeśli jednak uniemożliwisz lub ograniczysz instalację plików cookie, może to oznaczać, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być wykorzystywane w pełnym zakresie.

Przetwarzanie umowy

Dane przekazywane przez Państwa w celu korzystania z naszej oferty towarów i/lub usług będą przetwarzane przez nas w celu realizacji umowy i są wymagane w tym zakresie. Zawarcie i realizacja umowy nie jest możliwa bez podania danych osobowych. W celu sprawdzenia cen i dostępności oraz realizacji odpowiednich zapytań ofertowych, korzystamy z interfejsów Ctouvert GmbH, 10 Place Alfonse Jourdain 31000 Toulouse, Francja, Venue Holidays Ltd, 1 Norwood St, Ashford TN23 1QU, Wielka Brytania (dalej łącznie jako "Wykonawca"), w zależności od kempingu i zakwaterowania w ramach realizacji zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) DPA.

Usuwamy dane przy pełnym przetwarzaniu umowy, ale musimy przestrzegać okresów przechowywania danych z zakresu prawa podatkowego i handlowego.

W ramach przetwarzania umowy przekazujemy Państwa dane przedsiębiorstwu transportowemu, któremu zlecono dostawę towaru, lub usługodawcy finansowemu, o ile przekazanie jest konieczne do dostawy towaru lub do celów płatniczych.

Podstawę prawną do przekazania danych jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

Konto klienta / Funkcja rejestracji

Jeżli założysz u nas konto klienta za pośrednictwem naszej strony internetowej, będziemy zbierać i przechowywać dane, które podałeś podczas rejestracji (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail), wyłącznie w celu świadczenia usług przed zawarciem umowy, w celu realizacji umowy lub w celu obsługi klienta (np. aby dać Ci przegląd Twoich poprzednich zamówień u nas lub aby zaoferować Ci tzw. funkcję notatnika). W tym samym czasie zapisujemy adres IP oraz datę i godzinę rejestracji. Oczywiście, dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

W trakcie dalszego procesu rejestracji zostanie uzyskana Pa?stwa zgoda na to przetwarzanie oraz odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Zebrane przez nas dane będą wykorzystane wyłącznie w celu udostępnienia konta klienta.

O ile wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie, podstawę prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) UDT.

O ile otwarcie konta klienta służy dodatkowo do podjęcia działań przedumownych lub realizacji umowy, podstawę prawną tego przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

Mogą Państwo w każdej chwili odwołać udzieloną nam zgodę na otwarcie i prowadzenie konta klienta ze skutkiem na przyszłość, zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO. Aby to zrobić, wystarczy tylko poinformować nas o swoim wycofaniu.

Dane zebrane w tym zakresie zostaną usunięte, gdy tylko przetwarzanie przestanie być konieczne. Musimy jednak przestrzegać okresów przechowywania danych podatkowych i prawa handlowego.

Sprawdzanie zdolności kredytowej i ocena punktowa

O ile w ramach naszego asortymentu towarów lub usług oferujemy Państwu podstawową możliwość płatności za pomocą faktury i korzystają Państwo z tej opcji, zastrzegamy sobie prawo do uzyskania od agencji kredytowej (np. Creditreform, Schufa, Bürgel lub infoscore) raportu kredytowego na podstawie metod matematyczno-statystycznych. W tym celu Państwa dane, o ile są istotne dla umowy, takie jak nazwisko i adres, zostaną przekazane do agencji kredytowej. Na podstawie późniejszych informacji o statystycznym prawdopodobieństwie braku płatności podejmujemy decyzję, czy proponujemy Państwu płatność za pomocą faktury.

Podstawę prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w rzetelności roszczenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Newsletter

Jeżeli zarejestrują się Państwo w celu otrzymywania naszego bezpłatnego newslettera, zostaną nam przekazane wymagane w tym celu dane, tj. Państwa adres e-mail oraz - opcjonalnie - Państwa nazwisko i adres. Jednocześnie zapisujemy adres IP połączenia internetowego, z którego uzyskują Państwo dostęp do naszej strony internetowej, jak również datę i godzinę rejestracji. W trakcie dalszego procesu rejestracji uzyskamy Państwa zgodę na przesyłanie Państwu biuletynu informacyjnego, opiszemy szczegółowo jego treść i skierujemy Państwa do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Zebrane w procesie dane wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania newslettera - nie są one zatem w szczególności przekazywane osobom trzecim.

Podstawą prawną jest tu art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy poinformować nas o odwołaniu lub kliknąć na link rezygnacji z subskrypcji zawarty w każdym newsletterze.

Pytania kontaktowe / Możliwość kontaktu

Jeśli skontaktują się Państwo z nami poprzez formularz kontaktowy lub e-mail, podane przez Państwa dane zostaną wykorzystane do przetworzenia Państwa zapytania. Udostępnienie danych jest niezbędne do przetworzenia i odpowiedzi na Państwa zapytanie - bez udostępnienia tych danych nie możemy odpowiedzieć na Państwa zapytanie lub możemy odpowiedzieć na nie tylko w ograniczony sposób.

Podstawę prawną dla tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) DPA.

Państwa dane zostaną usunięte, jeżeli na Państwa zapytanie zostanie udzielona ostateczna odpowiedź, a ich usunięcie nie będzie sprzeczne z prawnymi obowiązkami przechowywania, jak np. w przypadku ewentualnego późniejszego przetwarzania danych w ramach umowy.

Opinie użytkowników, komentarze i oceny

Oferujemy Państwu możliwość publikowania na naszych stronach internetowych pytań, odpowiedzi, opinii lub ocen, zwanych dalej tylko "opiniami". Jeśli skorzystasz z tej oferty, przetworzymy i opublikujemy Twój wpis, datę i godzinę złożenia wniosku oraz pseudonim, którego możesz użyć.

Podstawą prawną jest tu art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Zgodę można cofnąć w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO. Aby to zrobić, wystarczy tylko poinformować nas o swoim wycofaniu.

Ponadto, przetwarzamy również Twój adres IP i e-mail. Adres IP jest przetwarzany, ponieważ mamy uzasadniony interes w inicjowaniu lub wspieraniu dalszych kroków, jeżli Twój wkład narusza prawa osób trzecich i/lub jest w inny sposób niezgodny z prawem.

Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) DPA. Nasz uzasadniony interes leży w obronie prawnej, jeśli to konieczne.

Analiza Google

W naszej ofercie internetowej korzystamy z Google Analytics. Jest to usługa analityki internetowej świadczona przez Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwana dalej tylko "Google".

Poprzez certyfikację zgodnie z "EU-US Privacy Shield".

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

gwarantuje Google, że wymogi UE w zakresie ochrony danych osobowych będą przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA.

Usługa Google Analytics jest wykorzystywana do analizy zachowań użytkowników naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes leży w analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej strony internetowej.

Informacje dotyczące użytkowania i użytkownika, takie jak adres IP, miejsce, czas lub częstotliwość odwiedzania naszej strony internetowej, są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Używamy jednak Google Analytics z tzw. funkcją anonimizacji. Dzięki tej funkcji Google skraca adres IP już na terenie UE lub EOG.

Zebrane w ten sposób dane są z kolei wykorzystywane przez Google do oceny odwiedzin na naszej stronie internetowej i działań związanych z korzystaniem z niej. Dane te mogą być również wykorzystane do świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i Internetu.

Google oświadcza, że nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi. Google prowadzi również bazę danych pod

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

udzieli Państwu dalszych informacji na temat prawa ochrony danych osobowych, na przykład na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Ponadto, Google oferuje również

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

tzw. dodatek dezaktywacyjny wraz z dalszymi informacjami na ten temat. Ten dodatek może być zainstalowany w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych i oferuje Państwu dalszą kontrolę nad danymi zbieranymi przez Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dodatek informuje JavaScript (ga.js) z Google Analytics, że informacje o odwiedzinach na naszej stronie nie powinny być przekazywane do Google Analytics. Nie uniemożliwia to jednak przekazywania informacji do nas lub do innych usług analizy internetowej. Czy i jakie inne usługi analizy internetowej są przez nas wykorzystywane, jest oczywiście wyjażnione również w niniejszej deklaracji o ochronie danych.

Google reCAPTCHA

Używamy Google reCAPTCHA w naszej ofercie internetowej, aby sprawdzić i uniknąć interakcji na naszej stronie internetowej poprzez automatyczny dostęp, np. poprzez tzw. boty. Jest to usługa firmy Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwanej dalej tylko "Google".

Poprzez certyfikację zgodnie z "EU-US Privacy Shield".

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

gwarantuje Google, że wymogi UE w zakresie ochrony danych osobowych będą przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA.

Usługa ta umożliwia Google określenie, z jakiej strony internetowej wysyłane jest zapytanie i z jakiego adresu IP korzysta się z tzw. pola wprowadzania reCAPTCHA. Oprócz adresu IP użytkownika, Google może również gromadzić inne informacje, które są niezbędne do oferowania i gwarantowania tej usługi.  

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes leży w bezpieczeństwie naszej obecności w Internecie oraz w zapobieganiu niepożądanemu, automatycznemu dostępowi w formie spamu lub podobnej.

Google oferuje

https://policies.google.com/privacy

dostarcza dalszych informacji na temat ogólnego sposobu postępowania z danymi użytkownika.

Google Fonts

W naszej prezentacji internetowej używamy czcionek Google Fonts do wyświetlania czcionek zewnętrznych. Jest to usługa firmy Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwanej dalej tylko "Google".

Poprzez certyfikację zgodnie z "EU-US Privacy Shield".

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

gwarantuje Google, że wymogi UE w zakresie ochrony danych osobowych będą przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA.

Aby umożliwić wyświetlanie niektórych czcionek na naszej stronie internetowej, po wejściu na naszą stronę nawiązywane jest połączenie z serwerem Google w USA.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes leży w optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej obecności w Internecie.

Poprzez połączenie z Google utworzone podczas wywołania naszej strony internetowej, Google może określić, z której strony internetowej zostało wysłane zapytanie i na jaki adres IP ma zostać przesłany tekst.

Google oferuje

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

dalsze informacje, w szczególności na temat tego, jak zapobiegać wykorzystywaniu danych.

OpenStreetMap

Dla celów informacyjnych korzystamy z OpenStreetMap, serwisu Fundacji OpenStreetMap, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB 4 0 WS, Wielka Brytania, zwanego dalej tylko "OpenStreetMap".

Po wywołaniu jednej z naszych stron internetowych, w której zintegrowana jest usługa OpenStreetMap, OpenStreetMap zapisuje plik cookie na Twoim urządzeniu końcowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki temu ustawienia użytkownika i dane użytkownika są przetwarzane w celu wyświetlenia strony lub zapewnienia funkcjonalności usługi OpenStreetMap. Przetwarzanie to umożliwia OpenStreetMap rozpoznanie, z której strony internetowej zostało wysłane zgłoszenie i na który adres IP ma zostać wysłana prezentacja trasy.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes leży w optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej obecności w Internecie.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na takie przetwarzanie, mają Państwo możliwość zablokowania instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły na ten temat znajdziesz pod punktem "Cookies" powyżej.

OpenStreetMap oferuje

https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, jak również na temat praw i opcji ochrony prywatności użytkownika.

„Facebook“-Social-Plug-in

W naszej obecności w Internecie korzystamy z wtyczki portalu społecznościowego Facebook. Facebook jest serwisem internetowym firmy facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. W UE usługa ta jest z kolei obsługiwana przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, oba zwane dalej tylko "Facebookiem".

Poprzez certyfikację zgodnie z "EU-US Privacy Shield".

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

gwarantuje Facebookowi, że przepisy UE dotyczące ochrony danych osobowych będą przestrzegane równień podczas przetwarzania danych w USA.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. W naszym uzasadnionym interesie leży poprawa jakości naszej obecności w Internecie.

Dalsze informacje o możliwych wtyczkach i ich funkcjach dostępne są na Facebooku pod adresem

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

gotowy na Państwa.

Jeśli wtyczka zostanie zapisana na jednej z odwiedzanych przez Państwa stron naszej strony internetowej, Państwa przeglądarka internetowa pobierze reprezentację wtyczki z serwerów Facebooka w USA. Z powodów technicznych, konieczne jest, aby Facebook przetwarzał Twój adres IP. Dodatkowo jednak rejestrowana jest również data i godzina Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku podczas wizyty na jednej z naszych stron internetowych wyposażonych w wtyczkę, informacje zebrane przez wtyczkę podczas Twojej konkretnej wizyty zostaną rozpoznane przez Facebook. Facebook może przypisać zebrane w ten sposób informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Jeśli np. korzystają Państwo z tzw. przycisku "Lubię to" na Facebooku, informacje te są zapisywane na Państwa koncie użytkownika Facebooka i w razie potrzeby publikowane za pośrednictwem platformy Facebook. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz albo wylogować się z Facebooka przed wejściem na naszą stronę internetową, albo zapobiec zablokowaniu ładowania wtyczki do Facebooka za pomocą dodatku do przeglądarki internetowej.

Facebook przechowuje dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych oraz praw i możliwości ich ochrony w tym zakresie w sekcjach dotyczących

https://www.facebook.com/policy.php

odzyskiwalne informacje o ochronie danych.

Facebook Pixel

Nasza strona wykorzystuje piksel akcji odwiedzających Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") do pomiaru konwersji.

Pozwala to na śledzenie zachowania osób odwiedzających witrynę po przekierowaniu ich na stronę internetową dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz na optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas, jako operatora tej strony internetowej, anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków co do tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, tak aby możliwe było połączenie z danym profilem użytkownika i aby Facebook mógł wykorzystać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z Polityką Wykorzystania Danych Facebooka. Pozwala to Facebookowi na umieszczanie reklam na stronach Facebooka i poza nim. Na to wykorzystanie danych nie możemy mieć wpływu jako operator strony.

W polityce prywatności Facebooka znajdziesz więcej informacji na temat tego, jak chronić swoją prywatność: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również skorzystać z funkcji Remarketingu "Niestandardowa publiczność" w sekcji Ustawienia Reklamy pod adresem https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen wyłączyć. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie posiadasz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamę użytkową z Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

„Twitter“-Social-Plug-in

W naszej obecności w Internecie korzystamy z wtyczki sieci społecznościowej Twitter. Twitter jest serwisem internetowym Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, zwanym dalej tylko "Twitterem".

Poprzez certyfikację zgodnie z "EU-US Privacy Shield".

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

gwarantuje Twitter, że przepisy UE dotyczące ochrony danych osobowych są przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. W naszym uzasadnionym interesie leży poprawa jakości naszej obecności w Internecie.

Jeśli wtyczka zostanie zapisana na jednej z odwiedzanych przez Państwa stron naszej strony internetowej, Państwa przeglądarka internetowa pobierze reprezentację wtyczki z serwerów Twittera w USA. Ze względów technicznych konieczne jest, aby Twitter przetwarzał Twój adres IP. Dodatkowo jednak rejestrowana jest również data i godzina Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

Jeżli użytkownik jest zalogowany na Twitterze podczas wizyty na jednej z naszych podłączonych stron internetowych, informacje zebrane przez wtyczkę o jego konkretnej wizycie zostaną rozpoznane przez Twittera. Twitter może powiązać zebrane informacje z Twoim osobistym kontem użytkownika. Na przykład, jeśli użytkownik korzysta z tzw. przycisku "Share" na Twitterze, informacje te zostaną zapisane na jego koncie użytkownika Twittera i w razie potrzeby opublikowane na platformie Twittera. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz albo wylogować się z Twittera przed wejściem na naszą stronę, albo dokonać odpowiednich ustawień na swoim koncie użytkownika Twittera.

Twitter dostarcza dalszych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych oraz praw i możliwości ochrony użytkownika w tym zakresie w sekcjach dotyczących

https://twitter.com/privacy

odzyskiwalne informacje o ochronie danych.

YouTube

W naszej obecności w Internecie korzystamy z YouTube. Jest to portal wideo YouTube LLC, 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, zwany dalej tylko "YouTube".

YouTube jest spółką zależną od Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwaną dalej tylko "Google".

Poprzez certyfikację zgodnie z "EU-US Privacy Shield".

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

gwarantuje firmie Google, a tym samym także jej filii YouTube, że przepisy UE dotyczące ochrony danych osobowych będą przestrzegane także podczas przetwarzania danych w USA.

Używamy YouTube w połączeniu z funkcją zaawansowanego trybu prywatności, aby wyświetlać Ci filmy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. W naszym uzasadnionym interesie leży poprawa jakości naszej obecności w Internecie. Według YouTube, funkcja "Extended Privacy Mode" ma taki skutek, że dane opisane bardziej szczegółowo poniżej są przesyłane do serwera YouTube tylko wtedy, gdy rzeczywiście uruchomisz wideo.

Bez "Rozszerzonej polityki prywatności", połączenie z serwerem YouTube w USA nawiązywane jest natychmiast po odwiedzeniu jednej z naszych stron internetowych, na której znajduje się film wideo YouTube.

To połączenie jest niezbędne do wyświetlenia odpowiedniego filmu na naszej stronie internetowej za pomocą przeglądarki internetowej. W trakcie tego, YouTube będzie co najmniej rejestrować i przetwarzać Twój adres IP, datę i godzinę oraz stronę internetową, którą odwiedziłeś. Ponadto nawiązywane jest połączenie z siecią reklamową "DoubleClick" Google.

Jeśli jesteś zalogowany w tym samym czasie na YouTube, YouTube przypisuje informacje o połączeniu do Twojego konta YouTube. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz albo wylogować się z YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową, albo dokonać odpowiednich ustawień na swoim koncie użytkownika YouTube.

Dla celów funkcjonalnych, jak również w celu analizy zachować użytkowników, YouTube stale przechowuje pliki cookie za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na takie przetwarzanie, masz możliwość zablokowania przechowywania plików cookie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod "Cookies" powyżej.

Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, jak również na temat praw i możliwości ochrony danych w tym zakresie, Google przechowuje w sekcjach poniżej

https://policies.google.com/privacy

odzyskiwalne informacje o ochronie danych.

Google AdWords mit Conversion-Tracking

W naszej ofercie internetowej wykorzystujemy komponent reklamowy Google AdWords oraz tzw. conversion tracking. Jest to usługa firmy Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwanej dalej tylko "Google".

Poprzez certyfikację zgodnie z "EU-US Privacy Shield".

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

gwarantuje Google, że wymogi UE w zakresie ochrony danych osobowych będą przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA.

Używamy śledzenia konwersji, aby reklamować naszą ofertę w sposób ukierunkowany. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes leży w analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej obecności w Internecie.

Jeśli klikniesz na ogłoszenie zamieszczone przez Google, stosowane przez nas śledzenie konwersji zapisuje plik cookie na Twoim urządzeniu. Te tak zwane pliki cookie konwersji tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji użytkownika.

Jeśli plik cookie jest nadal aktualny i użytkownik odwiedza konkretną stronę naszej witryny, zarówno my, jak i Google możemy ocenić, czy użytkownik nacisną na jedną z naszych reklam Google, a następnie został przekierowany na naszą witrynę.

Dzięki uzyskanym w ten sposób informacjom, Google udostępnia nam statystyki dotyczące wizyt na naszej stronie internetowej. Dostarcza nam również informacji o liczbie użytkowników, którzy kliknęli na nasze ogłoszenie(a) oraz o stronach naszej strony internetowej, które zostały następnie wywołane. Jednak ani my, ani osoby trzecie, które również używają Google AdWords nie są w stanie zidentyfikować Cię w ten sposób.

Możesz również zapobiec lub ograniczyć instalację plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Jednocześnie można w każdej chwili usunąć już zapisane pliki cookie. Jednak kroki i środki wymagane do tego celu zależą od używanej przeglądarki internetowej. W razie jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej lub skontaktować się z jej producentem lub działem pomocy technicznej.

Ponadto, Google oferuje również

https://services.google.com/sitestats/de.html

http://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

http://www.google.de/policies/privacy/

oraz dostarcza dalszych informacji na ten temat, w szczególności na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Google AdSense

Używamy Google AdSense do integracji reklam w naszej ofercie internetowej. Jest to usługa firmy Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwanej dalej tylko "Google".

Poprzez certyfikację zgodnie z "EU-US Privacy Shield".

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

gwarantuje Google, że wymogi UE w zakresie ochrony danych osobowych będą przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA.

Dzięki Google AdSense, pliki cookie i tzw. web beacon są zapisywane w urządzeniu końcowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki temu Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej przez Państwa. Zebrane w ten sposób informacje są przekazywane do Google w USA i tam przechowywane, oprócz Państwa adresu IP i wyświetlanych formatów reklamowych. Ponadto, Google może przekazać te informacje partnerom umowy. Google oświadcza jednak, że Państwa adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi na Państwa temat.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes leży w analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej obecności w Internecie.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na takie przetwarzanie, mają Państwo możliwość zablokowania instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły na ten temat znajdziesz pod punktem "Cookies" powyżej.

Google :

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

dalsze informacje, w szczególności na temat tego, jak zapobiegać wykorzystywaniu danych.

Google Remarketing lub komponent "Podobne grupy docelowe" w Google

W naszej ofercie internetowej wykorzystujemy funkcję remarketingu lub "podobnych grup docelowych". Jest to usługa firmy Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwanej dalej tylko "Google".

Poprzez certyfikację zgodnie z "EU-US Privacy Shield".

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

gwarantuje Google, że wymogi UE w zakresie ochrony danych osobowych będą przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA.

Używamy tej funkcji do dostarczania interesujących, spersonalizowanych reklam do witryn internetowych stron trzecich, które również uczestniczć w sieci reklamowej Google.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes leży w analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej obecności w Internecie.

Aby włączyć tę usługę reklamową, Google zapisuje na urządzeniu końcowym podczas wizyty na naszej stronie internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej plik cookie z sekwencję numerów. Ten plik cookie zapisuje zarówno Państwa wizyty, jak i korzystanie z naszej strony internetowej w formie anonimowej. Dane osobowe nie są przekazywane w tym procesie. Jeśli następnie odwiedzą Państwo stronę internetową osoby trzeciej, która również korzysta z sieci reklamowej Google, możliwe jest, że zobaczą Państwo reklamy, które odnoszą się do naszej strony internetowej lub do naszych ofert na niej.

Aby trwale wyłączyć tę funkcję, Google oferuje dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych poprzez

https://www.google.com/settings/ads/plugin

wtyczkę do przeglądarki.

Podobnie, korzystanie z plików cookie od niektórych dostawców może być ograniczone, na przykład poprzez

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

lub

http://www.networkadvertising.org/choices/

może być dezaktywowany.

Poprzez cross-device marketing Google może być w stanie śledzić zachowania użytkowników na wielu urządzeniach, dzięki czemu użytkownik może zobaczyć reklamy oparte na zainteresowaniach i spersonalizowane, nawet w przypadku zmiany urządzeń. Wymaga to jednak wyrażenia zgody na powiązanie historii przeglądania z istniejącym kontem Google.

Google oferuje dalsze informacje na temat Google Remarketing pod adresem

http://www.google.com/privacy/ads/affilinet-Tracking-Cookies

W naszej ofercie internetowej reklamujemy również oferty i usługi osób trzecich. W przypadku zawarcia umowy z zewnętrznym dostawcą na podstawie naszej reklamy dla tych ofert osób trzecich, otrzymamy za to prowizję.

Aby móc prawidłowo zarejestrować udaną mediację, stosujemy tzw. affilinet tracking cookie. Ten plik cookie nie przechowuje jednak żadnych danych osobowych użytkownika. Zapisuje on jedynie nasz numer identyfikacyjny jako pośrednika oraz numer seryjny nośnika reklamy, na który kliknąłeś (np. baner lub link tekstowy). Wymagamy tych informacji w celu realizacji płatności lub wypłaty naszych prowizji.

Jeśli nie zgadzasz się na takie przetwarzanie, masz możliwość zablokowania przechowywania plików cookie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod "Cookies" powyżej.

Newsletter per WhatsApp

Możesz również otrzymywać nasz bezpłatny newsletter za pośrednictwem komunikatora WhatsApp. WhatsApp jest usługę świadczoną przez WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, spółkę zależną od WhatsApp Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, obie zwane dalej tylko "WhatsApp". Niektóre dane użytkownika są przetwarzane na serwerach WhatsApp w USA poprzez certyfikację zgodnie z amerykańską normą ochrony danych osobowych UE.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active

WhatsApp gwarantuje jednak, że przepisy UE dotyczące ochrony danych osobowych będą przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA. Ponadto, WhatsApp oferuje również

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

dalsze informacje o ochronie danych osobowych

Aby otrzymywać nasz biuletyn informacyjny poprzez WhatsApp, potrzebujesz konta użytkownika WhatsApp. Szczegółowe informacje o tym, jakie informacje zbiera WhatsApp podczas rejestracji, znajdują się w wyżej wymienionej polityce prywatności WhatsApp.

Jeśli następnie zapiszesz się do naszej dystrybucji newslettera za pośrednictwem WhatsApp, numer telefonu komórkowego, który podałeś podczas procesu subskrypcji, zostanie przetworzony przez WhatsApp. Ponadto zapisywany jest Twój adres IP oraz data i godzina rejestracji. W ramach dalszego procesu rejestracji zostanie uzyskana Państwa zgoda na otrzymywanie newslettera, jego treść zostanie szczegółowo opisana i będzie zawierać odniesienie do niniejszej polityki prywatności.

Podstawą prawną do wysyłania newslettera i analizy jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera ze skutkiem na przyszłość. Aby to zrobić, wystarczy tylko poinformować nas o swoim odwołaniu. Możesz również zablokować otrzymywanie biuletynu, dokonując ustawienia w oprogramowaniu WhatsApp na swoim urządzeniu końcowym.

Podania o pracę online / publikacja ogłoszeń o pracę

Oferujemy Państwu możliwości ubiegania się o pracę u nas za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dzięki tym cyfrowym wnioskom dane dotyczące Państwa zgłoszenia i wniosku są przez nas gromadzone i przetwarzane elektronicznie w celu obsługi procedury zgłoszeniowej.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest § 26 ust. 1 zdanie 1 BDSG w powi?zaniu z Art. 88 ust. 1 DSGVO.

Jeśeli umowa o pracę zostanie zawarta po zakończeniu procedury aplikacyjnej, dane podane przez Państwa w trakcie procesu aplikacyjnego będą przechowywane w Państwa aktach osobowych na potrzeby zwykłego procesu organizacyjnego i administracyjnego - oczywiście w zgodzie z dalszymi zobowiązaniami prawnymi.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest również § 26 ust. 1 zdanie 1 BDSG w powiązaniu z Art. 88 ust. 1 DSGVO.

W przypadku odrzucenia wniosku, automatycznie usuwamy przekazane nam dane po dwóch miesiącach od powiadomienia o odrzuceniu. Jednak usunięcie nie następuje, jeśli dane wymagają dłuższego przechowywania do czterech miesięcy lub do czasu zakończenia postępowania sądowego ze względu na przepisy prawne, np. z powodu obowiązku przedstawienia dowodów zgodnie z AGG.

Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO i art. 24 ust. 1 nr 2 BDSG. Nasz uzasadniony interes leży w obronie prawnej lub egzekwowaniu prawa.

Jeżeli użytkownik wyraźnie wyrazi zgodę na dłuższe przechowywanie swoich danych, np. w celu umieszczenia go w bazie danych osób ubiegających się o wizę lub zainteresowanych, dane te będą dalej przetwarzane na podstawie jego zgody. Podstawą prawną jest zatem art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Mogą Państwo jednak oczywiście w każdej chwili odwołać swoją zgodę zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO, składając nam oświadczenie ze skutkiem na przyszłość.

Proszę czekać. Trwa ładowanie