Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens (hierna meestal "gegevens" genoemd) worden door ons alleen verwerkt in het kader van de noodzaak en om een functionele en gebruikersvriendelijke internetpresentatie te bieden, inclusief de inhoud ervan en de daar aangeboden diensten.
Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 2016/679, d.w.z. de basisverordening gegevensbescherming (hierna "GDPR" genoemd), wordt onder "verwerking" verstaan elke bewerking of reeks bewerkingen met of zonder behulp van geautomatiseerde processen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, bijwerken of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, doorgeven door middel van doorgifte, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen, vergelijken of met elkaar vergelijken of aaneenkoppelen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens, zoals dergelijke bewerkingen of reeksen bewerkingen, al dan niet met of zonder de hulp van de GDPR, die met of zonder de hulp van de Commissie met of zonder hulp van de GDPR worden verricht.
Met de volgende verklaring inzake gegevensbescherming informeren wij u in het bijzonder over de aard, omvang, doel, duur en rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over het doel en de middelen van de verwerking. Bovendien informeren wij u hieronder over de door ons gebruikte componenten van derden voor optimaliseringsdoeleinden en ter verbetering van de kwaliteit van het gebruik, voor zover derden op eigen verantwoordelijkheid gegevens verwerken.
Onze verklaring inzake gegevensbescherming is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over ons als verantwoordelijke personen
II. rechten van gebruikers en betrokkenen
III. Informatie over de gegevensverwerking

I. Informatie over ons als verantwoordelijke personen

Verantwoordelijke aanbieder van deze website in de zin van gegevensbescherming:

CampGo GmbH
Birlenbacher Straße 18
57078 Siegen
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 271 387 563 15
Fax: +49 (0) 2762 400 486
E-mail: info@campgo.com

Verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming:

Dhr. Martin Tillmanns - COO

II. Rechten van gebruikers en betrokken partijen

Met betrekking tot de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben gebruikers en betrokkenen het recht om bevestiging van de verwerking van de gegevens die op hen betrekking hebben, informatie over de verwerkte gegevens, verdere informatie over de gegevensverwerking en kopieën van de gegevens (zie ook art. 15 GDPR);
de rectificatie of aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens (zie ook artikel 16 van het GDPR);
de onmiddellijke verwijdering van de gegevens die op hen betrekking hebben (zie ook art. 17 GDPR) of, indien verdere verwerking vereist is op grond van art. 17 lid 3 GDPR, de beperking van de verwerking op grond van art. 18 GDPR;
de gegevens die op hen betrekking hebben en door hen zijn verstrekt, te ontvangen en door te geven aan andere verstrekkers/verantwoordelijken (zie ook artikel 20 van het GDPR);
na een klacht bij de toezichthoudende autoriteit indien deze van mening is dat de gegevens die op hen betrekking hebben, door de aanbieder worden verwerkt in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming (zie ook art. 77 GDPR).
Bovendien is de aanbieder verplicht alle ontvangers aan wie de gegevens door de aanbieder zijn verstrekt, in kennis te stellen van elke rectificatie of verwijdering van gegevens of van de beperking van de verwerking die op grond van artikel 16, artikel 17, lid 1, en artikel 18 GDPR plaatsvindt. Deze verplichting geldt echter niet indien een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Niettegenstaande het voorgaande heeft de gebruiker het recht om informatie over dergelijke ontvangers te verkrijgen.

Gebruikers en betrokkenen hebben op grond van art. 21 GDPR ook het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben, op voorwaarde dat de gegevens door de aanbieder worden verwerkt overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), GDPR. Met name bezwaar tegen de verwerking van gegevens met het oog op rechtstreekse verkoop is toelaatbaar.

III. Informatie over de gegevensverwerking

Uw, bij het gebruik van onze website, verwerkte gegevens worden gewist of geblokkeerd, zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, de verwijdering van de gegevens niet wordt tegengewerkt door wettelijke opslagverplichtingen en er vervolgens geen andere informatie over individuele verwerkingsmethoden wordt verstrekt.

Servergegevens

Om technische redenen, met name om een veilige en stabiele aanwezigheid op het internet te garanderen, worden gegevens via uw internetbrowser aan ons of aan onze provider van webruimte doorgegeven. Met deze zogenaamde serverlogbestanden worden het type en de versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit u naar onze internetaanwezigheid bent overgeschakeld (referrer-URL), de website(s) van onze internetaanwezigheid die u bezoekt, de datum en het tijdstip van de betreffende toegang en het IP-adres van de internetverbinding van waaruit het gebruik van onze internetaanwezigheid wordt gemaakt, verzameld.

Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar niet samen met andere gegevens van u.

Deze opslag vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Ons legitieme belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze aanwezigheid op het internet.

De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd, zolang er geen verdere opslag nodig is voor het bewijs. In het andere geval worden de gegevens geheel of gedeeltelijk uitgesloten van verwijdering tot de definitieve opheldering van een incident.

Cookies

a) Sessiecookies

Wij gebruiken zogenaamde cookies bij onze aanwezigheid op het internet. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die door de door u gebruikte internetbrowser op uw terminal worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde informatie van u op individuele basis te verwerken, zoals uw browser- of locatiegegevens of uw IP-adres.

Deze verwerking maakt onze internetaanwezigheid gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger, omdat de verwerking het mogelijk maakt om bijvoorbeeld onze internetaanwezigheid in verschillende talen te reproduceren of een winkelwagenfunctie aan te bieden.

De rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR, voor zover deze cookies worden gebruikt voor de verwerking van gegevens met het oog op de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst.

Indien de verwerking niet bijdraagt aan de totstandkoming of uitvoering van het contract, ligt ons legitieme belang bij het verbeteren van de functionaliteit van onze website. De rechtsgrondslag is dan artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR.

Deze sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw internetbrowser afsluit.

b) Cookies van derden

Indien nodig kunnen ook cookies van partnerbedrijven waarmee wij samenwerken voor reclame- en analysedoeleinden of voor de functionaliteiten van onze internetaanwezigheid worden gebruikt.

Raadpleeg de volgende informatie voor meer informatie, in het bijzonder over de doeleinden en de rechtsgrond voor de verwerking van dergelijke cookies van derden.

c) Mogelijkheid tot verwijdering

U kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door uw internetbrowser in te stellen. U kunt ook op elk moment reeds opgeslagen cookies verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn echter afhankelijk van de internetbrowser die u gebruikt. Als u vragen heeft, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning. In het geval van zogenaamde flashcookies kan de verwerking echter niet via de browserinstellingen worden verhinderd. In plaats daarvan moet u de instellingen van uw Flash Player wijzigen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, hangen ook af van de Flash Player die u gebruikt. Als u vragen heeft, gebruik dan ook de helpfunctie of documentatie van uw Flash Player of neem contact op met de fabrikant of de gebruikersondersteuning.

Indien u de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit er echter toe leiden dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

Contract verwerking

De gegevens die door u worden doorgegeven om gebruik te maken van ons aanbod van goederen en/of diensten worden door ons verwerkt met het oog op de verwerking van de overeenkomst en zijn in dit verband noodzakelijk. Het sluiten van de overeenkomst en de verwerking van het contract zijn niet mogelijk zonder het verstrekken van uw gegevens. Voor het opvragen van de prijzen en beschikbaarheid en voor het verwerken van de desbetreffende boekingsaanvragen maken wij gebruik van de interfaces van Ctouvert GmbH, 10 Place Alfonse Jourdain 31000 Toulouse, Frankrijk, Venue Holidays Ltd, 1 Norwood St., Ashford TN23 1QU, Verenigd Koninkrijk (hierna gezamenlijk aangeduid als "Aannemer") in het kader van de afhandeling van de bestelling, afhankelijk van de camping en accommodatie.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het GDPR.

Wij wissen de gegevens bij volledige uitvoering van de overeenkomst, maar moeten de fiscale en commerciële bewaartermijnen in acht nemen.

In het kader van de contractafwikkeling geven wij uw gegevens door aan het transportbedrijf dat met de levering van de goederen is belast of aan de financiële dienstverlener, voor zover dit voor de levering van de goederen of voor betalingsdoeleinden noodzakelijk is.

De rechtsgrondslag voor het doorgeven van de gegevens is dan artikel 6, lid 1, onder b), GDPR.

Klant account / registratie functie

Als u via onze internetpresentatie een klantenaccount bij ons aanmaakt, verzamelen en bewaren wij de door u tijdens de registratie ingevoerde gegevens (bijv. uw naam, adres of e-mailadres) uitsluitend voor precontractuele diensten, voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de klantenservice (bijv. om u een overzicht van uw eerdere bestellingen bij ons te geven of om u de zogenaamde memo-functie aan te kunnen bieden). Tegelijkertijd slaan we het IP-adres en de datum van uw registratie en de tijd op. Uiteraard zullen deze gegevens niet aan derden worden doorgegeven.

In het kader van de verdere registratieprocedure zal uw toestemming voor deze verwerking worden verkregen en zal worden verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. De door ons verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de levering van de klantenrekening.

Als u instemt met deze verwerking, is art. 6 lid 1 sub a) GDPR de wettelijke basis voor de verwerking.

Indien de opening van de klantenrekening ook dient voor precontractuele maatregelen of de uitvoering van het contract, is de wettelijke basis voor deze verwerking ook art. 6 lid 1 sub b GDPR.

U kunt de aan ons gegeven toestemming om de klantenrekening te openen en te onderhouden te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst in overeenstemming met art. 7 lid 3 GDPR. Het enige wat u hoeft te doen is ons op de hoogte te stellen van uw herroeping.

De in dit verband verzamelde gegevens zullen worden verwijderd zodra de verwerking niet langer noodzakelijk is. We moeten echter de fiscale en commerciële bewaartermijnen in acht nemen.

Controleren van de kredietwaardigheid, scoring, betaalaanbieder

Indien wij u de optie bieden om per factuur te betalen, en u maakt hiervan gebruik, behouden wij ons het recht voor om een kredietrapport bij een kredietbureau (zoals Creditreform, Schufa, Bürgel of infoscore) op te vragen. Daartoe worden uw gegevens, voor zover relevant voor de verwerking, zoals uw naam en adres, doorgestuurd naar de kredietinstelling. We gebruiken de volgende informatie voor onze beslissing of we u betaling per factuur aanbieden.

De wettelijke basis voor deze verwerking is ons legitieme belang bij de betrouwbaarheid van de claim volgens. Art. 6 par. 1 lit. f) GDPR.

 

Stripe

We hebben de dienstverlener Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland ("Stripe") de opdracht gegeven om ons betalingsproces af te handelen. Het doel van de overdracht van de gegevens is uitsluitend voor de betalingsverwerking. Alle Stripe-transacties zijn onderworpen aan het Stripe-privacybeleid.

 

Als de klant "Creditkaart of IDeal" selecteert als betalingsoptie tijdens het bestelproces in onze online winkel, worden klantgegevens automatisch naar Stripe verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de klant in met de verzending van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

De persoonlijke gegevens die naar Stripe worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, creditcardnummer, factuurbedrag of andere gegevens die nodig zijn voor betalingsverwerking. Om het koopcontract te verwerken, zijn ook persoonlijke gegevens met betrekking tot de betreffende bestelling nodig.

Het doel van de gegevensoverdracht is het verwerken van betalingen en het voorkomen van fraude. De gegevensbeheerder zal persoonlijke gegevens naar Stripe verzenden, met name als er een legitiem belang is bij de verzending. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen Stripe en de gegevensbeheerder, kunnen door Stripe worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te verifiëren.

Stripe kan de persoonsgegevens doorgeven aan aangesloten bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of de gegevens in de bestelling te verwerken.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door Stripe op elk moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of overgedragen voor (contractuele) betalingsverwerking.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Stripe:

 

https://stripe.com/en-nl/privacy

 

Nieuwsbrief

 

Als u zich voor onze gratis nieuwsbrief inschrijft, worden de gegevens die u hiervoor gevraagd worden, d.w.z. uw e-mail adres en - optioneel - uw naam en adres, aan ons doorgegeven. Tegelijkertijd slaan wij het IP-adres van de internetverbinding op van waaruit u onze website bezoekt, evenals de datum en het tijdstip van uw registratie. In het kader van het daaropvolgende registratieproces zullen wij uw toestemming vragen voor het verzenden van de nieuwsbrief, met een specifieke beschrijving van de inhoud en een verwijzing naar deze privacyverklaring. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief en worden daarom niet aan derden doorgegeven.

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder a), van het GDPR.

In overeenstemming met art. 7 lid 3 GDPR kunt u uw toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Het enige wat u hoeft te doen is ons op de hoogte te stellen van uw herroeping of te klikken op de afmeldlink in elke nieuwsbrief.

Contact aanvragen / Mogelijkheid om contact met ons op te nemen

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of per e-mail, zullen de gegevens die u ons verstrekt, worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken. De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking en beantwoording van uw aanvraag - wij kunnen uw aanvraag niet of slechts in beperkte mate beantwoorden zonder deze te verstrekken.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het GDPR.

Uw gegevens worden gewist als uw verzoek definitief is beantwoord en er geen wettelijke verplichting bestaat om gegevens te bewaren om verwijdering te voorkomen, zoals bijvoorbeeld bij een latere contractafwikkeling.

Bijdragen, opmerkingen en beoordelingen van gebruikers

Wij bieden u de mogelijkheid om vragen, antwoorden, meningen of evaluaties, hierna "bijdragen" genoemd, op onze website te publiceren. Als u van dit aanbod gebruik maakt, zullen wij uw bijdrage, datum en tijd van indiening en het pseudoniem dat u kunt gebruiken, verwerken en publiceren.

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder a), van het GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen conform art. 7 lid 3 GDPR. Om dit te doen, hoeft u ons alleen maar op de hoogte te stellen van uw herroeping.

Daarnaast verwerken wij ook uw IP en e-mail adres. Het IP-adres wordt verwerkt omdat wij een legitiem belang hebben bij het initiëren of ondersteunen van verdere stappen als uw bijdrage inbreuk maakt op de rechten van derden en/of anderszins illegaal is.

De rechtsgrondslag in deze zaak is artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR. Ons legitieme belang ligt in de noodzakelijke juridische verdediging.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics op onze website. Dit is een webanalysedienst van Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.

Door middel van de certificering volgens het EU-VS-gegevensbeschermingsschild ("EU-VS-privacyschild").

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming zal worden voldaan.

De Google Analytics dienst wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR. Onze legitieme interesse ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals IP-adres, locatie, tijd of frequentie van het bezoek aan onze website, wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken echter Google Analytics met de zogenaamde anonimiseringsfunctie. Door deze functie verkort Google het IP-adres dat zich al binnen de EU of EER bevindt.

De op deze manier verzamelde gegevens worden op hun beurt door Google gebruikt om ons een evaluatie te geven van het bezoek aan onze website en de gebruiksactiviteiten op onze website. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website en het internet.

Google verklaart dat het uw IP-adres niet met andere gegevens verbindt. Daarnaast houdt Google onder de volgende omstandigheden

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners

u meer informatie over de bescherming van uw gegevens, bijvoorbeeld over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Daarnaast biedt Google het volgende aan

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

een zogenaamde deactiverings add-on met verdere informatie. Deze add-on kan worden geïnstalleerd met standaard internetbrowsers en biedt u meer controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website bezoekt. De add-on informeert de JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat informatie over bezoeken aan onze website niet mag worden doorgegeven aan Google Analytics. Dit belet echter niet dat informatie aan ons of aan andere webanalysediensten wordt doorgegeven. Indien en welke andere webanalysediensten door ons worden gebruikt, vindt u in deze verklaring over de bescherming van gegevens uiteraard ook informatie over onze andere webanalysediensten.

Google reCAPTCHA

Op onze website gebruiken we Google reCAPTCHA om interacties op onze website te controleren en te vermijden door middel van geautomatiseerde toegang, bijvoorbeeld via zogenaamde bots. Dit is een dienst van Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.

Door middel van de certificering volgens het EU-VS-gegevensbeschermingsschild ("EU-VS-privacyschild").

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming zal worden voldaan.

Met deze dienst kan Google bepalen welke website een aanvraag indient en vanaf welk IP-adres u het zogenaamde reCAPTCHA invoerveld gebruikt. Naast uw IP-adres kan Google ook andere informatie verzamelen die nodig is om deze dienst te verlenen en te garanderen.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR. Ons legitieme belang ligt in de veiligheid van onze aanwezigheid op het internet en in de verdediging tegen ongewenste, geautomatiseerde toegang in de vorm van spam of iets dergelijks.

Google biedt

https://policies.google.com/privacy

om meer informatie te geven over de algemene behandeling van uw gebruikersgegevens.

Google-lettertypen

Op onze website gebruiken we Google Fonts om externe fonts weer te geven. Dit is een dienst van Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.

Door middel van de certificering volgens het EU-VS-gegevensbeschermingsschild ("EU-VS-privacyschild").

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming zal worden voldaan.

Om de weergave van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt bij de toegang tot onze website een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR. Ons legitieme belang ligt in de optimalisatie en de economische werking van onze internetaanwezigheid.

Door de bij het oproepen van onze website tot stand gebrachte verbinding met Google kan Google bepalen vanaf welke website uw aanvraag is verzonden en naar welk IP-adres de weergave van het lettertype moet worden verzonden.

Google biedt het volgende

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

Verdere informatie, met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

OpenStreetMap

Voor de routebeschrijving maken we gebruik van OpenStreetMap, een dienst van de OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB 4 0 WS, Verenigd Koninkrijk, hierna te noemen "OpenStreetMap".

Wanneer u een van onze internetpagina's met de OpenStreetMap-service bezoekt, slaat OpenStreetMap een cookie op uw terminal op via uw internetbrowser. Dit verwerkt uw gebruikersinstellingen en gebruikersgegevens om de pagina weer te geven of om de functionaliteit van de OpenStreetMap-service te garanderen. Door deze verwerking kan OpenStreetMap herkennen vanaf welke website uw aanvraag is verzonden en naar welk IP-adres de reisweergave moet worden verzonden.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR. Ons legitieme belang ligt in de optimalisatie en de economische werking van onze internetaanwezigheid.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te verhinderen door de juiste instellingen in uw internetbrowser aan te brengen. Details vindt u hierboven onder "Cookies".

OpenStreetMap aanbiedingen onder

https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Wij verstrekken nadere informatie over de verzameling en het gebruik van de gegevens, alsmede over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen.

"Facebook"- Social Plug-in

In onze internetpresentie gebruiken we de plug-in van het sociale netwerk Facebook. Facebook is een internetdienst van facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. In de EU wordt deze dienst beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, hierna beide "Facebook" genoemd.

Door middel van certificering volgens het EU-VS Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook garandeert dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming zal worden voldaan.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR. Onze legitieme interesse ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

Meer informatie over de mogelijke plug-ins en hun respectievelijke functies vindt u op Facebook op het volgende adres

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Als de plug-in wordt opgeslagen op een van de pagina's van onze website die u hebt bezocht, downloadt uw internetbrowser een weergave van de plug-in van de Facebook-servers in de VS. Om technische redenen is het noodzakelijk dat Facebook uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden ook de datum en tijd van uw bezoek aan onze website geregistreerd.

Als u tijdens uw bezoek aan een van onze websites met de plug-in bent ingelogd bij Facebook, wordt de door de plug-in verzamelde informatie over uw specifieke bezoek door Facebook herkend. Facebook kan de op deze manier verzamelde informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount daar. Als u bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop op Facebook gebruikt, wordt deze informatie opgeslagen in uw Facebook-gebruikersaccount en kan deze via het Facebook-platform worden gepubliceerd. Als u dit wilt voorkomen, moet u zich vóór uw bezoek aan onze website bij Facebook uitloggen of met behulp van een add-on voor uw internetbrowser voorkomen dat het laden van de Facebook-plugin wordt geblokkeerd.

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens en over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband vindt u in de privacyverklaring van Facebook onder

https://www.facebook.com/policy.php

informatie over gegevensbescherming die kan worden opgevraagd.

Facebook-pixel

Onze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") om de conversie te meten.

Dit stelt ons in staat om het gedrag van bezoekers van de site te volgen nadat ze naar de website van de provider zijn doorverwezen door te klikken op een Facebook advertentie. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige reclame-inspanningen te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website en wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen voor het gebruik van de gegevens van Facebook. Dit kan Facebook in staat stellen om advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook te plaatsen. Dit gebruik van gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als exploitant van de site.

Zie de Privacyverklaring van Facebook voor meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/

U kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" ook uitschakelen in de Advertentie-instellingen sectie van https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen_product=ad_settings_screen_product=ad_instellingen_scherm_product=ad_instellingen_scherm. Hiervoor moet u ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op het gebruik gebaseerde reclame van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance (Europese Interactive Digital Advertising Alliance) uitschakelen: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

"Twitter"- sociale plug-in

In onze internetpresentie maken we gebruik van de plug-in van het sociale netwerk Twitter. Twitter is een internetdienst van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, hierna "Twitter" genoemd.

De certificering volgens het EU-VS-gegevensbeschermingsschild ("EU-VS Privacy Shield")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter garandeert dat bij de verwerking van gegevens in de VS ook aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming wordt voldaan.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR. Onze legitieme interesse ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

Als de plug-in wordt opgeslagen op een van de pagina's van onze website die u hebt bezocht, zal uw internetbrowser een weergave van de plug-in downloaden van de Twitter-servers in de VS. Om technische redenen is het noodzakelijk dat Twitter uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden ook de datum en tijd van uw bezoek aan onze website geregistreerd.

Als u bij Twitter bent ingelogd tijdens uw bezoek aan een van onze websites die met de plug-in zijn uitgerust, wordt de door de plug-in verzamelde informatie over uw specifieke bezoek door Twitter herkend. Twitter kan de op deze manier verzamelde informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount daar. Als u bijvoorbeeld de "Deel"-knop op Twitter gebruikt, wordt deze informatie opgeslagen in uw Twitter-gebruikersaccount en kan deze informatie op het Twitter-platform worden gepubliceerd. Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen bij Twitter voordat u onze website bezoekt of de juiste instellingen in uw Twitter-gebruikersaccount invoeren.

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens en over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband vindt u op Twitter in de

https://twitter.com/privacy

informatie over gegevensbescherming die kan worden opgevraagd.

YouTube

In onze internetpresentatie gebruiken we YouTube. Dit is een videoportal van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, hierna "YouTube" genoemd.

YouTube is een dochteronderneming van Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.

De certificering volgens het EU-VS-gegevensbeschermingsschild ("EU-VS Privacy Shield")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google en haar dochteronderneming YouTube garanderen dat bij de verwerking van gegevens in de VS ook aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming wordt voldaan.

We gebruiken YouTube in combinatie met de "Extended Privacy Mode" functie om video's aan u te tonen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR. Onze legitieme interesse ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website. Volgens YouTube betekent de functie "Extended data protection mode" dat de hieronder beschreven gegevens alleen naar de server van YouTube worden verzonden als u daadwerkelijk een video start.

Zonder deze "Extended Data Protection" wordt een verbinding met de YouTube-server in de VS tot stand gebracht zodra u een van onze internetpagina's bezoekt waarop een YouTube-video is ingesloten.

Deze verbinding is noodzakelijk om de video via uw internetbrowser op onze website te kunnen weergeven. YouTube registreert en verwerkt in ieder geval je IP-adres, de datum en tijd en de website die je hebt bezocht. Daarnaast wordt een verbinding met het advertentienetwerk "DoubleClick" tot stand gebracht door Google.

Als u tegelijkertijd bent ingelogd op YouTube, wijst YouTube de verbindingsinformatie toe aan uw YouTube-account. Als je dit wilt voorkomen, moet je ofwel uitloggen bij YouTube voordat je onze website bezoekt of de juiste instellingen in je YouTube-gebruikersaccount opgeven.

YouTube slaat permanent cookies op uw eindapparaat op via uw internetbrowser met het oog op de functionaliteit en de analyse van het gebruikersgedrag. Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om het opslaan van cookies te voorkomen door een instelling in uw internetbrowser in te stellen. Meer informatie hierover vindt u onder "Cookies" hierboven.

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van de gegevens en over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband vindt u in het gedeelte "Privacybeleid van Google" van deze website.

https://policies.google.com/privacy

informatie over gegevensbescherming die kan worden opgevraagd.

Google AdWords met conversie tracering

In onze internetpresentie gebruiken we de reclamecomponent Google AdWords en de zogenaamde conversie tracking. Dit is een dienst van Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.

Door middel van de certificering volgens het EU-VS-gegevensbeschermingsschild ("EU-VS-privacyschild").

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming zal worden voldaan.

Wij gebruiken conversietracking voor gerichte reclame voor onze diensten. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR. Onze legitieme interesse ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Als u op een advertentie van Google klikt, slaat de door ons gebruikte conversietracking een cookie op uw terminal op. Deze zogenaamde conversiecookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet voor uw persoonlijke identificatie.

Als de cookie nog steeds geldig is en u een bepaalde pagina van onze website bezoekt, kunnen zowel wij als Google evalueren dat u op een van onze advertenties bij Google hebt geklikt en dat u vervolgens naar onze website bent doorgestuurd.

Google gebruikt de aldus verzamelde informatie om statistieken over bezoeken aan onze website samen te stellen. Het geeft ons ook informatie over het aantal gebruikers dat op onze advertentie(s) heeft geklikt en de pagina's van onze website die vervolgens zijn bezocht. Noch wij, noch derden die ook Google AdWords gebruiken, zijn echter in staat u op deze manier te identificeren.

U kunt de installatie van cookies ook voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser aan te brengen. Tegelijkertijd kunt u op elk moment reeds opgeslagen cookies verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn echter afhankelijk van het type internetbrowser dat u gebruikt. Als u vragen heeft, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning.

Google biedt ook de volgende diensten aan onder

https://services.google.com/sitestats/nl.html

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.nl/policies/privacy/

biedt meer informatie over dit onderwerp en met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Google AdSense

In onze aanwezigheid op het internet gebruiken we Google AdSense voor de integratie van advertenties. Dit is een dienst van Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.

Door de certificering na het EU/VS-schild voor gegevensbescherming ("EU-VS-privacyschild")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming zal worden voldaan.

Google AdSense slaat cookies en web beacons op uw eindapparaat op via uw internetbrowser. Dit stelt Google in staat om uw gebruik van onze website te analyseren. De op deze manier verzamelde informatie wordt, naast uw IP-adres en de reclameformaten die u worden getoond en opgeslagen, aan Google in de VS doorgegeven. Google kan deze informatie ook doorgeven aan contractuele partners. Google verklaart echter dat uw IP-adres niet met andere gegevens over u wordt samengevoegd.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR. Onze legitieme interesse ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te verhinderen door de juiste instellingen in uw internetbrowser aan te brengen. Details vindt u hierboven onder "Cookies".

Daarnaast biedt Google ook nog eens onder

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

Verdere informatie, met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Google Remarketing of "Soortgelijke doelgroepen" onderdeel van Google

In onze internetpresentie maken we gebruik van de remarketing of "soortgelijke doelgroep"-functie. Dit is een dienst van Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.

Door de certificering volgens het EU-VS privacyscherm voor de EU en de VS

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming zal worden voldaan.

Wij gebruiken deze functie om op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde advertenties op websites van derden die ook deelnemen aan het advertentienetwerk van Google, te kunnen weergeven.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR. Onze legitieme interesse ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Om deze reclamedienst mogelijk te maken, slaat Google tijdens uw bezoek aan onze website via uw internetbrowser een cookie met een opeenvolging van nummers op uw terminal op. Deze cookie registreert zowel uw bezoek als het gebruik van onze website in anonieme vorm. Persoonlijke gegevens worden echter niet doorgegeven. Als u vervolgens de website van een derde partij bezoekt die ook gebruik maakt van het advertentienetwerk van Google, is het mogelijk dat er advertenties verschijnen die betrekking hebben op onze website of onze aanbiedingen daar.

Om deze functie permanent te deactiveren, biedt Google voor de meest gangbare internetbrowsers de volgende mogelijkheden aan

https://www.google.com/settings/ads/plugin

een browser plugin.

Het gebruik van cookies van bepaalde aanbieders, bijvoorbeeld via

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

of

http://www.networkadvertising.org/choices/

kan worden gedeactiveerd door middel van een opt-out.

Cross-device marketing stelt Google in staat om uw gebruikspatronen over meerdere apparaten te volgen, zodat u op interesse gebaseerde, gepersonaliseerde advertenties kunt zien, zelfs wanneer u van apparaat wisselt. Hiervoor moet u er echter wel mee akkoord gaan om uw browsergeschiedenis te koppelen aan uw bestaande Google-account.

Google geeft meer informatie over Google Remarketing op de volgende website

http://www.google.com/privacy/ads/

op.

affilinet Tracking Cookies

In onze internetpresentatie adverteren wij ook met aanbiedingen en diensten van derden. Als u op basis van onze reclame voor deze aanbiedingen van derden een overeenkomst met de derde aanbieder sluit, ontvangen wij hiervoor een provisie.

We gebruiken de zogenaamde affilinet tracking cookie om de succesvolle plaatsing correct vast te leggen. Deze cookie slaat echter geen persoonlijke gegevens van u op. Alleen ons identificatienummer als bemiddelaar en het ordernummer van het advertentiemedium waarop u hebt geklikt (bijv. een banner of een tekstlink) worden geregistreerd. We hebben deze informatie nodig voor de verwerking van de betaling of de betaling van onze commissies.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om het opslaan van cookies te voorkomen door een instelling in uw internetbrowser. Meer informatie hierover vindt u onder "Cookies" hierboven.

Nieuwsbrief van WhatsApp

Je kunt je ook abonneren op onze gratis nieuwsbrief via de WhatsApp instant messaging service. WhatsApp is een dienst van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, Verenigde Staten van Amerika, beide hierna "WhatsApp" genoemd. Een deel van de gebruikersgegevens wordt verwerkt op de servers van WhatsApp in de Verenigde Staten en is gecertificeerd in overeenstemming met het EU-VS Privacy Shield.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active

WhatsApp garandeert echter dat bij de verwerking van gegevens in de VS ook aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming wordt voldaan. Daarnaast biedt WhatsApp de volgende diensten aan bij

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

Verdere informatie over de bescherming van gegevens aan

Om onze nieuwsbrief via WhatsApp te ontvangen, heb je een WhatsApp-gebruikersaccount nodig. Voor meer informatie over de informatie die WhatsApp tijdens de registratie verzamelt, kun je de bovenstaande WhatsApp-privacygegevens raadplegen.

Als je je vervolgens registreert om onze nieuwsbrief via WhatsApp te ontvangen, wordt het mobiele nummer dat je tijdens het registratieproces invoert, verwerkt door WhatsApp. Daarnaast worden uw IP-adres, datum en tijd van registratie opgeslagen. Als onderdeel van het daaropvolgende registratieproces zal uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden verkregen, zal de inhoud specifiek worden beschreven en zal worden verwezen naar deze privacyverklaring.

De wettelijke basis voor de verzending van de nieuwsbrief en de analyse is artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR.

In overeenstemming met art. 7 lid 3 GDPR kunt u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons op de hoogte te stellen van uw herroeping. Je kunt de ontvangst van de nieuwsbrief ook blokkeren door een instelling in de WhatsApp-software op je eindapparaat in te stellen.

Online sollicitaties / publicatie van vacatures / publicatie van vacatures

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren via onze website. Met deze digitale applicaties verzamelen en verwerken wij elektronisch de gegevens van uw aanvrager en aanvraag om de aanvraagprocedure te kunnen verwerken.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is § 26 Abs. 1 S. 1 S. 1 BDSG i.V.m. Art. 88, lid 1 GDPR.

Als er na de sollicitatieprocedure een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten, slaan wij de gegevens die u tijdens de sollicitatieprocedure verstrekt, op in uw personeelsdossier voor het gebruikelijke organisatorische en administratieve proces - uiteraard met inachtneming van verdere wettelijke verplichtingen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ook § 26 Abs. 1 S. 1 S. 1 BDSG i.V.m. Art. 88, lid 1 GDPR.

Indien een aanvraag wordt afgewezen, zullen wij de gegevens die ons twee maanden na de kennisgeving van de afwijzing worden toegezonden, automatisch verwijderen. De verwijdering vindt echter niet plaats als de gegevens een langere opslagtermijn van maximaal vier maanden vereisen of tot het einde van een gerechtelijke procedure op grond van wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld vanwege de bewijslast volgens de AGG.

De rechtsgrondslag in deze zaak is artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR en artikel 24, lid 1, nr. 2 van de BDSG. Ons legitieme belang ligt in juridische verdediging of handhaving.

Indien u uitdrukkelijk instemt met een langere opslag van uw gegevens, bijvoorbeeld voor uw opname in een sollicitanten- of geïnteresseerdeendatabase, zullen de gegevens op basis van uw toestemming verder worden verwerkt. De rechtsgrondslag is dan artikel 6, lid 1, onder a), van het GDPR. U kunt uw toestemming uiteraard te allen tijde intrekken overeenkomstig art. 7 lid 3 van het GDPR door ons hiervan op de hoogte te stellen met werking voor de toekomst.Even geduld, de gegevens worden geladen